Tafsir tentang Bismillahirrahmanirrahim

تفسير البســــــــــــــملة

Tafsir tentang Bismillahirrahmanirrahim
Pengajian IPNU-IPPNU PAC KECAMATAN TARUMAJAYA
Kitab Rawa’i Al Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al-Qur’an
Minggu, 15 Maret 2020

Oleh. Ahmad Lahmudin

بِسْمِ

اَلْإِسْمِ , berasal dari kata السُّمُوِّ yang bermakna luhur, tinggi. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata السَّمَةِ yang bermakna alamat, tanda.

Al Qurthubi berkata, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa asal kata الإسم adalah السموّ , merupakan pendapat yang lebih tepat. Ini berdasar dari pendapat ulama Bashrah. Sebab bentuk jamaknya adalah أسماء dengan ditashghir menjadi سُمَيُّ . Di dalam Al-Qur’an disebutkan.

وَللهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

‘Dan Allah memiliki Asma’ul Husna, nama-nama yang terbaik ..’ (QS. Al-A’raf:180)

Huruf ‘ba’ pada kata بسم dihubungkan dengan kalimat ‘fi’il’ yang dibuang, yang disesuaikan dengan keadaan. Bila seseorang membaca sesuatu dengan didahului ‘basmalah’ maka bermakna;
أَقْرَأُ مسْتعينًا باسم الله

‘Aku membaca seraya memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah’

Bila seseorang hendak menulis dengan didahului ‘basmalah’ maka bermakna;

أكْتبُ مستعيناً باسم الله

‘Aku menulis seraya memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah’

Bila seseorang hendak makan dengan didahului ‘basmalah’ maka bermakna;

اكلُ مستعيناً بالله

‘Aku makan seraya memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah’

Demikianlah seterusnya. Setiap perbuatan yang didahului dengan ucapan ‘basmalah’ maka terdapat kalimat ‘fi’il’ yang dibuang yang disesuaikan dengan perbuatan tersebut. Rasulullah bersabda tentang keutamaan membaca ‘basmalah’;

كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر

‘Setiap aktivitas yang mempunyai nilai kebaikan yang tidak dimulai dengan Bismillah maka hilang keberkahannya’

Al Qurthubi berkata, penulisan بسم الله tanpa menggunakan ‘alif’ sebab dipandang cukup dengan adanya huruf ‘ba’ yang bermakna ‘ilshaq’(bertemu). Berbeda dalam penulisan إِقْرأْ بِاسمِ رَبِّكَ , dengan menggunakan huruf ‘alif’ sebab dianggap tidak mencukupi tanpa adanya huruf ‘alif’.

اللهِ

Allah adalah nama bagi Dzat yang disucikan, yaitu Dzat Allah Jalla wa ‘Ala, yang wajib adanya, tidak ada sekutu bagi-Nya.

Ibnu Katsir berkata, lafal Allah adalah nama bagi Tuhan Tabaraka wa Ta’ala. Allah adalah nama Yang Agung. Pada-Nya berkumpul semua sifat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al Hasyr, ayat 23;

هُوَ اللهُ الذي لا الهَ اِلّا هو اَلْملِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلمُ الْمُؤْمنُ الْمُهَيْمِنُ ..ِ

‘Dialah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Maharaja, Yang Maha Suci, Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan ..’

Ibnu Katsir menambahkan, lafal Allah adalah nama yang tidak diperbolehkan bagi selain-Nya untuk dipergunakan sebagai nama.

Al Qurthubi kembali berkata, bahwa lafal الله termasuk ‘alam manqul’ yaitu lafal yang sebelumnya tidak pernah dipergunakan untuk nama yang lainnya selain bagi Dzat yang wajib disembah. Ini menurut pendapat mayoritas ulama.

Berbeda dengan Ibnu Al Jauzi yang mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat menyikapi lafal الله. Sebagian berpendapat bahwa lafal الله mengalami perubahan (musytaq) dari bentuk lainnya. Asal lafal الله boleh jadi berasal dari kata الإلاهة yang bermakna ‘ibadah’. Boleh jadi berasal dari kata الْوَله yang bermakna ‘sangat rindu’.

Pendapat yang dibenarkan adalah bahwa lafal الله merupakan lafal yang tidak pernah dipergunakan terkecuali teruntuk Dzat yang wajib disembah.

الرحمن الرحيم

Arrahman dan Arrahim merupakan bagian dari nama-nama Allah. Keduanya berasal dari lafal الرَّحْمَة. Ada yang mengatakan bahwa kata الرحمن dan الرحيم merupakan lafal-lafal yang dikhususkan untuk Allah SWT.

Kesimpulan makna ‘basmalah’. Basmalah adalah ungkapan dari kata بسم الله الرحمن الرحيم . Maknanya, aku memulai sesuatu dengan menyebut dan mengingat nama Allah, dengan memohon pertolongan kepada-Nya atas semua urusan-urusanku. Sesungguhnya Dia Maha Mampu atas segala sesuatu ..

Wa Allahu A’lam ..

Post Author: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *